Dyddiadur

No events

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ddarparu Addysg Grefyddol fel rhan o'r Cwricwlwm sylfaenol i bob disgybl.

Mae Addysg Grefyddol yn galluogi disgyblion i:

 •         Feithrin hunan ymwybyddiaeth.
 •         Feithrin ymwybyddiaeth o eraill ac o’r gymuned maent yn bodoli ynddi, ac ystyried ymateb i’w hanghenion.
 •         Feithrin ymwybyddiaeth o’r byd naturiol maent yn byw ynddo ac o ehangder y bydysawd. 
 •         Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o dreftadaeth grefyddol ac ysbrydol y gymuned gyfan.
 •         Dynnu ar eu profiadau o fywyd ar wahanol lefelau er mwyn dyfnhau eu dealltwriaeth a meddu ar ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o elfennau crefyddol mewn cymuned ehangach, gan anelu a’i galluogi fel pobl ifanc ac yn ddiweddarach fel oedolion i fyw’n gytûn a phobl eraill beth bynnag fo credoau’r bobl hynny.

Mae’r adran yn efelychu amcanion Maes Llafur Cytûn Ceredigion ar gyfer Addysg Grefyddol ac felly yn sicrhau bod addysg y disgybl yn cael ei gyfoethogi’n feddyliol, foesol ac yn ysbrydol drwy gyfrwng Addysg Grefyddol.  Mae’r amrywiaeth yn y testunau a ddysgir yn dangos bod crefydd yn ddiddorol a phwysig ac yn dylanwadu ar fywydau nifer o unigolion a chymdeithasau.  Yr ydym fel adran yn dangos bod crefydd  yn cyffwrdd a phob rhan o fywyd, cymdeithas a diwylliant ac y rydym yn annog y disgyblion i farnu dros eu hunain beth sy’n iawn.

 CA3

Bl. 7 - Unedau

 1. Mynegiant Crefyddol
 2. Storiâu’r Creu
 3. Dathliadau

Bl. 8 - Unedau

 1. Perthyn - Taith Bywyd
 2. Ymrwymiad – Perthynas
 3. Ffordd o fyw

Bl. 9 - Unedau

 1. Yr Holocaust
 2. Awdurdod, dylanwad a chyfrifoldeb