Dyddiadur

No events

Blwyddyn 7

Tymor yr Hydref

‘Chwilod’

Gosodir cryn bwyslais ar ddatblygu sgiliau arlunio arsylwi o fewn yr uned hon. 

Tymor y Gwanwyn

‘Lliw’

Gweithreda disgyblion eu dealltwriaeth o theori lliw o fewn cyfryngau creadigol gan gynnwys peintio a phastel olew. Mae mygydau ethnig a gwaith dylunio poster yn nodwedd  amlwg o’r uned hon.

Tymor Yr Haf

‘Tirlun’

Ymchwilia disgyblion gwaith arlunwyr tirlun megis Constable, Turner, Syr Kyffin Williams a’r Argraffiadwyr Ffrengig. Bydd y disgyblion yn creu eu dehongliad ei hun o dirlun gan ddefnyddio technegau megis persbectif, arlunio arsylwi yn ‘arboretum’ yr ysgol ac effeithiau gofodol gyda lliw.

Blwyddyn 8

Tymor yr Hydref

‘Colin Paynton’

Defnyddir gwaith celf Colin Paynton, sef engrafwr pren o Bowys, fel man cychwyn ar gyfer dehongliad personol y disgyblion o fflora a ffawna. Rhodda’r uned hon bwyslais ar sgiliau arlunio dadansoddol, llythrennedd, cyfansoddiad a’r elfennau ffurfiol o linell a phatrwm.

Tymor y Gwanwyn

 

‘Colin Paynton’

Datblygir ymhellach ar y gwaith ymchwilio a wnaed yn ystod Tymor yr Hydref, a’i droi i mewn i eitemau terfynol, megis peintiadau, eitem decstilau, printiau leino a/neu brintiau sgrin sidan.

Tymor yr Haf

 

‘Tirlun Leol’

Archwilir rhai o’r materion a’r arlunwyr a astudiwyd yn ystod yr uned tirlun ym mlwyddyn 7 ymhellach. Bydd y prif ffocws ar ddefnyddio tirlun leol y disgyblion fel ysbrydoliaeth ar gyfer creu peintiadau cyfryngau cymysg. Rhoddir hefyd bwyslais ar arlunio tu allan o fewn llyfr braslunio [os bydd tywydd yn caniatáu].

Blwyddyn 9

Tymor yr Hydref

‘Celf a Chrefft’

 

Astudir gwaith celf William Morris a’r Symudiad Celf a Chrefft er mwyn galluogi disgyblion i greu eu gwaith addurniadol creadigol wedi’u hysbrydoli gan blanhigion ac anifeiliaid. Bydd yr uned hon yn cynnwys gwaith llythrennedd, dylunio dadansoddol, a dehongliad dychmygol.

Tymor y Gwanwyn

‘Celf a Chrefft’

Yn ystod Tymor y Gwanwyn bydd y disgyblion yn parhau i ddatblygu eu harchwiliadau cychwynnol a dehongliadau i mewn i eitem creadigol terfynol a all gynnwys tecstilau, peintiad, print leino a phrint sgrin sidan. Mewn nifer o ffyrdd, bydd yr uned hon yn debyg i’r hyn a ddisgwylir yn TGAU yn nhermau cynnwys a dull.

Tymor yr Haf

Cyfnod Sylfaen yn gysylltiedig â TGAU Celf a Dylunio

Bydd y disgyblion sydd yn dewis astudio’r pwnc yma [a/neu decstilau] yn cychwyn tasgau ffocws byr yn ymwneud a datblygiad eu portffolio TGAU, e.e. arbrofi gyda thechnegau creadigol.

Blwyddyn 10

Portffolio Gwaith Cwrs: 60% o’r radd TGAU terfynol

Tymor yr Hydref

Cyfnod Sylfaenol: Tasgau ffocws byr yn ymwneud â datblygu sgiliau creadigol, technegau a chasglu adnoddau. Mae ymweliadau i Bortmeirion a Chaerfaddon [Bath] yn galluogi disgyblion i gasglu adnoddau trwy gamera a llyfr braslunio yn ogystal ag ymdrin â’r elfen gyd-destunol o’r maes llafur, h.y. gwerthfawrogiad celf.

Tymor y Gwanwyn

Cwblhad o ganlyniad ffocws byr, e.e. peintiad, print leino:

Bydd y canlyniadau yma yn ymwneud ag un o’r ddau ymweliad, gan alluogi disgyblion i brofiadu creu darn terfynol arwyddocaol.

Hanner Tymor y Gwanwyn: Bydd disgyblion yn dechrau ymchwilio a datblygu thema unigol a fydd yn ffurfio’r brif elfen o fewn eu portffolio. Er enghraifft, gall hyn fod yn gysylltiedig â’i hamgylchedd personol a/neu ddiddordebau.

Tymor yr Haf

 

Parhad â’r thema bersonol:

 

Yn dilyn y cyfnod cychwynnol o gasglu adnoddau, bydd disgyblion yn datblygu eu syniadau gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau; rhoddir pwyslais ar greu eitem terfynol cyn diwedd tymor yr Haf, e.e. print leino, print sgrin sidan, peintiad.

Bydd angen i waith artistiaid eraill dylanwadu ar ddatblygiad y thema bersonol, e.e. defnyddio cynlluniau lliw tebyg. Rhoddir y ffocws ar ymateb personol y disgybl i waith artist ac nid cyfrif bywgraffyddol.

Blwyddyn 11

Tymor yr Hydref

Parhad â’r thema bersonol:

Dylai’r portffolio yn awr arddangos aeddfedrwydd cynyddol o ran cynnwys a chaiff disgyblion eu hannog i ddatblygu eitem terfynol ar gyfer y portffolio gan ddefnyddio technegau creadigol gwahanol i’r hynny a brofiadwyd yn ystod y tymor blaenorol. Dylai’r portffolio cael ei gwblhau erbyn y gwyliau Nadolig gan fydd y papur arholiad terfynol yn cael ei agor ar ôl Ionawr y 1af.

Tymor y Gwanwyn

CYFNOD PARATOI arholiad [isafswm o 6 wythnos] ac Arholiad Dan Reolaeth [10 awr] - mae’r elfen yma yn cyfrannu 40% o’r radd derfynol TGAU:

Yn dilyn agoriad swyddogol y papur arholiad yn ystod wythnos gyntaf tymor y Gwanwyn, bydd disgyblion yn ymgymryd â chyfnod o gasglu adnoddau, gwerthfawrogiad celf a datblygiad dylunio/syniad mewn ymateb i’w cwestiwn dewisol. Bydd yr eitem terfynol yn cael ei gychwyn yn ystod dechrau mis Mawrth ac yn cael ei gwblhau dan amgylchiadau arholiad [10 awr wedi ei lledaenu dros gyfnod estynedig o ddyddiau].

Tymor yr Haf

Bydd disgyblion wedi cwblhau eu holl waith celf TGAU erbyn y dyddiad cwblhau ar Fai 15fed, fodd bynnag, caiff disgyblion  eu hannog i gwblhau'r holl dasgau cyn gynted ag yn bosib er mwyn ffocysu ar adolygu/ paratoadau ar gyfer eu harholiadau TGAU eraill.

Mae gan wefan CBAC ystod o adnoddau defnyddiol y gall disgyblion a rhieni eu gweld, e.e. deunyddiau enghreifftiol a gwybodaeth yn ymwneud ag asesiad.  Braf yw cael nodi fod yr adnodd hwn yn cynnwys ystod ddymunol o waith celf a greuwyd gan ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Tregaron. Gwelir Mr Huw Williams [Pennaeth yr Adran] yn y fideoau Lightbox fel Cyd Prif arholwr Celf a Dylunio TGAU.

www.wjec.co.ukwww.lightboxresource.co.uk/