Dyddiadur

No events

'Daearyddiaeth yw’r allwedd i’n dyfodol’ Michael Palin

 

Astudiaeth integreiddiedig o’r byd o’n hamgylch ni yw daearyddiaeth.  Ei nod yw ennyn ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r amgylchedd ffisegol ac adnoddau; diwylliannau, economïau a chymdeithasau; pobl a lleoedd; a datblygiadau byd eang  a dinasyddiaeth mewn byd sy’n newid yn barhaus.

Mae Daearyddiaeth yn bwnc diddorol a pherthnasol i’n bywydau ni gyd.

Nod yr Adran Ddaearyddiaeth yw magu chwilfrydedd a diddordeb disgyblion yn y byd o’i cwmpas a’r brwdfrydedd i ymchwilio i faterion daearyddol drwy gyfrwng amrediad o brofiadau dysgu.

Mae’r pwyslais ar ddatblygu gwybodaeth eang a meithrin  sgiliau trosglwyddadwy sy’n cynnwys y sgiliau hanfodol ac ehangach   gyda chyfleoedd niferus i  ddatblygu  medrau meddwl, datrys problemau a gweithio’n annibynnol a fydd yn  eu paratoi ar gyfer bywyd ysgol a thu hwnt  gan feithrin  dinasyddion gwybodus a chyfrifol i’r dyfodol .

CA3 Blynyddoedd 7, 8 & 9

Mae Daearyddiaeth yn bwnc diddorol ac yn berthnasol i’ch bywydau chi – mae’n astudiaeth o’r byd o’n cwmpas, yng Nghymru, Ewrop ac yn Fyd-Eang. Ceir pwyslais ar feithrin a datblygu sgiliau trosglwyddadwy sy’n cynnwys y sgiliau hanfodol ac ehangach gyda chyfleoedd niferus i chi i ddatblygu eich medrau meddwl, datrys problemau a gweithio’n annibynnol. Mae astudio Daearyddiaeth yn hanfodol i ddatblygu dealltwriaeth aeddfed o faterion cyfoes gan anelu at greu dinasyddion cyfrifol

Yn CA3 bydd y disgyblion yn astudio 9 thema yn ystod y dair mlynedd. Bydd bob thema yn cael ei asesu drwy gyfrwng  tasgau asesu, gwaith cartref  ac arholiadau  ffurfiol. 

Blwyddyn 7

Meysydd  Astudio

Tymor 1 – Cyflwyniad i Ddaearyddiaeth  datblygu sgiliau

Tymor 2 – Gwlad  a Thref

Tymor 3 – Y Byd Cyfoethog a Thlawd - Daearyddiaeth a Chwaraeon  

Blwyddyn  8

Meysydd Astudio

Tymor 1 -  Y Byd Peryglus -  Llosgfynyddoedd

Tymor 2 -  Amgylchedd dan fygythiad  – Coedwig Law

Tymor 3  - Pobl a’r Blaned  – mudiad poblogaethau. 

Blwyddyn 9

Meysydd Astudio

Tymor 1 – Y Byd Ffisegol  -  Afonydd

Tymor 2 –  Dinasyddion y dyfodol - Cynhesu Byd Eang

Tymor 3-   Pobl fel Defnyddwyr - Ffasiwn Byd Eang 

Sgiliau:

Drwy gydol CA3 caiff y disgyblion gyfle i feithrin amrediad eang o sgiliau :

Lleoli lleoedd, amgylcheddau a phatrymau, Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau, Ymchwilio, Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif, Llythrennedd, TGCh, Gweithio gydag eraill, Gwella perfformiad eich hunan, Datrys Problemau.

TGAU

Dilynir maes llafur CBAC.

Bwriad y cwrs yw sicrhau bod y disgyblion yn:

 • datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o amryw o lefydd, amgylcheddau a phatrymau daearyddol ar draws y byd.
 • datblygu gwerthfawrogiad o’r amgylchedd yn ogystal ag ymwybyddiaeth o sut mae pobl ac amgylcheddau yn rhyngweithio.
 • ymwybodol bod Daearyddiaeth yn ddynamig a bod llefydd, nodweddion daearyddol a phatrymau yn newid.
 • dysgu a datblygu sgiliau a thechnegau e.e. gwaith maes, datrys problemau, gwaith map a Thechnoleg Gwybodaeth.

Mae’r maes llafur yn cynnwys 2 uned:

BLWYDDYN   10

Uned 1 – CRAIDD

Astudio 6 topic yn themâu ffisegol a dynol.

A  Y Byd Ffisegol

DŵR

Prosesau afon a thirffurfiau

Rheoli afonydd

Newid Hinsawdd

Achosion ac effeithiau

Lleihau’r effeithiau

Byw mewn Cylchfa Weithredol

Peryglon ar ymylon platiau

Lleihau’r risg

B  Y Byd Global

Poblogaethau Newidiol

Dosbarthiad poblogaeth y byd

Newidiadau mewn dosbarthiad a strwythur yn y dyfodol

Globaleiddio

Tueddiadau mewn globaleiddio

Effeithiau globaleiddio

Datblygiad

Mesur patrymau datblygiad

Cyflawni Cyrchnodau Datblygiad y Mileniwm

BLWYDDYN   11

Uned 2 – DEWISIADAU

Byddwch yn astudio 3 thema un ffisegol, a 2 thema dynol.

A  Dewisiadau Ffisegol

B  Dewisiadau Dynol

Ein Morlin Newidiol

Prosesau  a thirffurfiau arfordirol

Rheoli arfordiroedd

Morlinau’r dyfodol

Twristiaeth

Newidiadau mewn twristiaeth

Effeithiau twristiaeth

Twf cynaliadwy twristiaeth

Newidiadau mewn Adwerthu a Bywyd Trefol

Newidiadau yng nghanol y ddinas

Newidiadau mewn patrymau adwerthu

Edrych i’r dyfodol

ASESU 

Uned 1 : Craidd (40%)

Papur arholiad - 1 awr 45 munud  - ateb 6 cwestiwn un ar bob thema

Uned 2 : Dewisiadau (35%)

Papur arholiad – 1 awr 15 munud – ateb 3 cwestiwn un ar bob thema

Uned 3 : Ymchwiliadau Daearyddol (25%)

2 asesiad dan reolaeth  - un ymchwilliad gwaith maes (10%) ac  un ymafer datrys problem , gwneud penderfyniad 

Yn ystod y cwrs, datblygir pob un o’r themâu uchod drwy gyfrwng astudiaethau penodol o lefydd go iawn yng Nghymru, Ewrop a gweddill y byd. Bydd pwyslais ar ddatblygu sgiliau ymchwil, datrys problemau, mynegi barn a gwaith maes.

Safon Uwch / Uwch Gyfrannol

Mae daearyddiaeth yn bwnc symbylol, heriol ac ysgogol sy’n berthnasol i fywyd bob dydd. Mae amrywiaeth o sgiliau a themâu yn cael eu dysgu o fewn y pwnc sy’n hybu datblygiad y myfyrwyr i fod yn ddadansoddol ac yn ymwybodol o’r amgylchedd ffisegol a dynol maent yn byw ynddi.

“More than ever we need the geographer’s foresight to help us learn about our planet ….how we use it and abuse it. Geography is the subject which holds the key to our future.” Michael Palin

Dilynir maes llafur CBAC.

Mae 4 uned i’r cwrs

Cwrs  Daearyddiaeth  UG – 2 Uned

G1 -   Amgylcheddau Ffisegol Newidiol

          Dwy Thema

 1. Ymchwilio i newid hinsawdd
 2. Ymchwilio i newid tectonig a hydrolegol

G2 -  Amgylcheddau Dynol Newidiol

Dwy Thema

 1. Ymchwilio i newid poblogaeth
 2. Ymchwilio i newid aneddiadau

Asesiad (50 %)

2      Bapur Arholiad Ysgrifenedig G1 a G2 y ddau yn 1 awr 30 munud

3 cwestiwn strwythuredig gyda deunydd ysgogi, un  yn profi gwaith ymchwil/gwaith maes

Cwrs Daearyddiaeth Safon Uwch    2 Uned:

G3 -  Themâu Cyfoes ac Ymchwil

          mewn Daearyddiaeth

Adran  A -  Astudio un thema FFISEGOL ac un thema DYNOL

 

Adran  B –  Ymchwiliad Daearyddol

Bydd y myfyrwyr yn gwneud  gwaith ymchwil i UN  testun.

G4 -     Cynaliadwyedd

            4 Thema

 1. Cyflenwad Bwyd Cynaliadwy
 2. Cyflenwad Dŵr Cynaliadwy
 3. Egni Cynaliadwy
 4. Dinasoedd Cynaliadwy

 

Asesiad  (30%)

Adran A – Arholiad - Dau draethawd – un ar bob thema - 1 awr 30 munud

Adran  B –   Arholiad 45 munud  yn seiliedig ar y gwaith ymchwil a’i ganlyniadau

 Asesiad (20%)

Arholiad - 1 awr 45 munud (asesiad synoptig  – ymarferion gwneud penderfyniad /datrys problemau / gwethuso materion )