Dyddiadur

No events

ADRAN TECHNOLEG GWYBODAETH

 

ATHRONIAETH YR ADRAN

Yn Ysgol Uwchradd Tregaron byddwn ni’n annog defnydd TGCh, tu mewn gwersi arferol ac fel cyfleuster all-gwricwlaidd sy ar gael i gynorthwyo dysgu a hybu mwynhad o’r pwnc.

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn cael gwersi unwaith yr wythnos, ac mae’r pwnc ar gael fel opsiwn TGAU yng Nghyfnod Allweddol 4 a 5.

Ym mhob cwrs, ceiswn ni hybu diddordeb mewn TGCh trwy ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r pwnc. Byddwn ni’n dysgu ystod o gymwysiadau, gan gynnwys prosesu geiriau, bwrddgyhoeddi, taenlenni, cronfeydd data a sgiliau’r Rhyngrwyd. Mae hyn yn rhoi ystod o feddalwedd i ddisgyblion ei dewis pan fyddan nhw’n penderfynu beth yw’r ffordd orau o gyflwyno eu gwaith neu drin data. Annogir disgyblion i ddefnyddio TGCh ym mhob pwnc. Fe’u hannogir, hefyd, i ddefnyddio offer gartref, ac mae croeso iddynt ddefnyddio cyfrifiaduron yr ysgol tu allan i amser gwersi cyffredin pan fydd yn gyfleus i’w wneud.

Mae pob cyfrifiadur yn yr ysgol wedi’i gysylltu â’r Rhyngrwyd, ac byddwn ni’n defnyddio’r cyfleustra hwn yn helaeth ar gyfer ymchwil a chyfathrebu. Yr Awdurdod Lleol yw ein darparwyr i’r Rhyngrwyd, ac maen nhw’n rhoi gwasanaeth diogel sy’n ffiltro wefannau anaddas. Fodd bynnag, mae gennym reol sy’n gadael i ddisgyblion fynd ar y Rhyngrwyd ddim ond pan fydd athro/athrawes yn bresennol.

Annogir disgyblion i ystyried manteision ac anfanteision o ddefnyddio cyfrifiaduron, manteision a pheryglon o ddefnyddio’r Rhyngrwyd, a goblygiadau TGCh ar y gymdeithas, heddiw ac yn y dyfodol. 

Yng Nghyfnod Allweddol 3, bydd disgyblion yn cael gwersi TGCh unwaith yr wythnos, a cheisiwn ni  gwmpasu ystod eang y cwricwlwm yn y gwersi hyn. Byddwn ni’n cadarnhau gwaith ymarferol gyda thasgau theori, sy’n cael ei gwblhau fel gwaith cartref yn rheolaidd. Cyflwynir Sgiliau Hanfodol Cymru mewn TGCh yn ystod Cyfnod Allweddol 3 er mwyn bodloni anghenion y Bagloriaeth Cymraeg. Cliciwch yma i weld y cynllun gwaith.