Dyddiadur

No events

 

Beth yw Cymhwyster Bagloriaeth Cymru?

Mae Bagloriaeth Cymru’n gymhwyster cyffrous sy’n ychwanegu dimensiwn newydd a gwerthfawr at y pynciau a’r cyrsiau sydd eisoes ar gael i fyfyrwyr 14 i 19 oed.Mae’n cyfuno sgiliau datblygiad personol gyda chymwysterau cyfredol fel Lefel Uwch, NVQ a TGAU i ffurfio un dyfarniad ehangach sy’n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr a phrifysgolion.

Cyflwynwyd Bagloriaeth Cymru gan Lywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn gweddnewid dysgu i bobl ifanc yng Nghymru. Mae’n cynnig profiadau ehangach na rhaglenni dysgu traddodiadol, i gyd-fynd ag amrywiol anghenion pobl ifanc. Gellir ei astudio yn y Gymraeg neu’r Saesneg, neu mewn cyfuniad o’r ddwy iaith.

Beth mae Bagloriaeth Cymru yn ceisio’i gyflawni’?

Trwy ychwanegu sgiliau datblygiad personol at gymwysterau galwedigaethol neu astudiaethau academaidd, mae Bagloriaeth Cymru’n helpu pobl ifanc i gyflawni mwy. Mae’n eu harfogi’n well ar gyfer byd gwaith, yn rhoi gwell gwybodaeth iddynt ac yn eu gwneud yn ddinasyddion mwy brwd.

Mae’n caniatáu mwy o hyblygrwydd iddynt yn eu hastudiaethau, pa gyfuniad bynnag o gyrsiau y maent yn eu dilyn. Bydd myfyrwyr wedi’u paratoi’n well ar gyfer addysg bellach ac addysg uwch, yn ogystal ag ar gyfer gwaith.

Mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru hefyd yn brawf fod myfyriwr wedi datblygu’r Sgiliau Allweddol* a gaiff eu hystyried yn rhai pwysig gan gyflogwyr a phrifysgolion. Mae hefyd yn dangos eu bod wedi ehangu eu haddysg bersonol a chymdeithasol, wedi ymgymryd ag ymchwiliad unigol, wedi cael profiad gwaith, ac wedi chwarae rhan frwd mewn prosiect cymunedol.

 

Sut y mae Bagloriaeth Cymru yn ategu cymwysterau cyfredol ac yn gwneud pobl ifanc yn weithwyr cyflogedig gwell?

Mae Bagloriaeth Cymru yn ategu cymwysterau academaidd a galwedigaethol traddodiadol. Mae’n datblygu sgiliau cymhwysol ac yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sefyllfaoedd busnes a diwydiant. Mae myfyrwyr Bagloriaeth Cymru yn cael profiad o’r byd go iawn. Maent yn cymryd rhan mewn gwaith tîm, yn mynd ar leoliadau ac yn gorfod gweithredu o’u pen a’u pastwn eu hunain – yn union fel y dylai darpar gyflogai ei wneud.

Mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn profi fod myfyriwr wedi datblygu Sgiliau Allweddol o bwys. Sgiliau Allweddol* yw’r chwe sgil angenrheidiol ar gyfer byd gwaith: Cyfathrebu, TGCh, Cymhwyso Rhif, Gweithio Gydag Eraill, Datrys Problemau a Gwella Eich Dysgu a’ch Perfformiad eich Hun.

Cynnwys y cwrs Canolradd

I gyflawni’r cymhwyster, mae’n rhaid i’r myfyriwr gwblhau Rhaglen Graidd o astudiaethau datblygiad personol sy’n cynnwys y Sgiliau Allweddol ynghyd â:

• Phrofiad gwaith – treulio amser mewn sefyllfa waith

• Menter tîm – lle cânt brofiad o’r hyn y mae’n ei olygu i redeg ‘busnes’

• Gwaith cymunedol – treulio amser yn helpu’r gymuned

• Ymchwiliad unigol – prosiect ymchwil o’u dewis eu hunain

• Cymru, Ewrop a’r Byd – rhoi Cymru yn ei chyd-destun

• Sgiliau personol – megis cynllunio a rheoli amser

Mae hyn yn ychwanegol at eu dewisiadau o gymwysterau academaidd neu alwedigaethol sefydledig. Yn hyn o beth, mae Bagloriaeth Cymru yn ychwanegu at werth cymwysterau sefydledig, ond nid yw’n eu disodli.

 

Mae myfyrwyr Bagloriaeth Cymru’n cael profiad o'r byd real, ac yn dysgu sut i gymhwyso sgiliau mewn sefyllfaoedd ymarferol. Maen nhw'n mynd ar leoliad, ac mae'n rhaid iddyn nhw ddefnyddio'u blaengaredd eu hunain, yn union fel y dylai gweithiwr wneud.

Felly edrychwch am Gymhwyster Bagloriaeth Cymru ar CVau, ac ymatebwch yn gadarnhaol os yw ysgolion neu golegau yn eich ardal yn cysylltu â chi i ofyn am leoliad profiad gwaith. Gyda'n gilydd gallwn gynhyrchu gwell recriwtiaid.

"Mae Bagloriaeth Cymru o'r diwedd fel pe bai'n cynnig y cymysgedd iawn y mae cyflogwyr wedi bod yn aros amdano - 'gweithwyr parod' gyda gwybodaeth, sgiliau ac agwedd briodol i wneud gwahaniaeth ar unwaith wrth fynd i mewn i'r gweithle."

Roger Evans, Cyfarwyddwr Gwaith, INA Bearings, Schaeffler UK

Sut caiff y Fagloriaeth ei  ddysgu ?

3 gwers y pythefnos ar gyfer Cymru Ewrop a’r Byd ac ABCH gyda diwrnod gweithgareddau ar ddiwedd pob tymor ynghyd ag wythnos gweithgareddau yn Nhymor yr Haf i astudio agweddau megis y Modiwl Iaith, Cyweithiau Cymunedol, Profiad gwaith

Blwyddyn 10

Rhaglen astudio

Diwrnodau Gweithgareddau

Tymor 1

Cymru Ewrop a’r Byd - Democratiaeth, Gwleidyddiaeth ABCH

Diwrnod ECO, Bwyta’n iach, Heddlu, Nyrs Ysgol, Ymweliad âr Cynulliad Cenedlaethol.

Tymor 2

Cymru Ewrop a’r Byd-, ABCH.Materion Cymdeithasol

Wythnos Modiwl Iaith. Diwrnod Gweithgareddau Cymunedol. 

Tymor 3

Cymru Ewrop a’r Byd , Twristiaeth a Hamdden,Ymchwiliad Unigol. ABCH

Wythnos Profiad Gwaith,Cyflwyniad Unigol. Diwrnod Gweithgareddau Cymunedol. Modiwl Iaith.

Blwyddyn 11

 

 

Tymor 1

Cymru Ewrop a’r Byd – Materion Economaidd a thechnolegol. ABCH.

(I’w drefnu)

Tymor 2

Cymru Ewrop a’r Byd – Diwylliant. Modiwl Iaith. ABCH.

(I’w drefnu)

Tymor 3

ABCH